شاخصهای آماری سلامت در ایران  

بازگشت

معرفی سازمان در ایران

 
 

 

 

 

   شاخص های عمومی (1)

 

مساحت (کیلومتر مربع)

1,648,195 1392

جمعیت کل

77,447,000 1392

درصد جمعیت شهری به کل جمعیت

 (1)  72 1392

نرخ خام زادو ولد در هزار نفر

   (2)  18.5 1390
نرخ خام مرگ و میر در هزار نفر 5.6 1390

درصد رشد جمعیت

1.3 1390

درصد جمعیت زیر 15 سال

23.4 1390

درصد جمعیت 65 سال و بالاتر

5.7 1390

نرخ وابستگی

41.0 1390

نرخ باروری به ازای هر یک زن

1.9 1392

 

 

    شاخصهای اجتماعی اقتصادی

 

1391

84

درصد کل باسوادی در افراد بالای 15 سال

1391

89

درصد باسوادی در افراد مذکر بالای 15 سال

1391

79

درصد باسوادی در افراد مونث بالای 15 سال

1391

103

نرخ ناخالص ثبت نام در مدارس ابتدایی - درصد کل

1391

104

نرخ ناخالص ثبت نام پسران در مدارس ابتدایی - درصد کل

1391

102

نرخ ناخالص ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی - درصد کل

1391

96

نرخ ناخالص کل ثبت نام در مدارس متوسطه - درصد کل

1391

99

نرخ ناخالص ثبت نام پسران در مدارس متوسطه - درصد کل

1391

93

نرخ ناخالص ثبت نام دختران در مدارس متوسطه - درصد کل

1392

(3)  4,763.30

تولید سرانه ناخالص ملی (بر حسب دلار امریکا)

 

 

  

 شاخصهای جمعی اجتماعی اقتصادی

 

درصد جمعیت با دسترسی مستمر به منابع بهبودیافته آب

93% 1390

درصد جمعیت با دسترسی پایدار به سیستم مطمئن فاضلاب

98% 1390

درصد بیکاری

12% 1390

درصد کلی رواج دخانیات در بزرگسالان

8% 1391

درصد رواج دخانیات در بزرگسالان مذکر

16% 1391

درصد رواج دخانیات در بزرگسالان مونث

1% 1391

 

 

  شاخصهای هزینه در بخش سلامت

 

تولید سرانه ناخالص داخلی (بر حسب دلار آمریکا)

4,877 (3) 1394

هزینه کل پرداختی در بخش سلامت

346 1390

هزینه کل پرداختی دولت برای سلامت

138 1390

درصد کل هزینه سلامت در تولید ناخالص داخلی

6.0 1390

درصد هزینه کردن دولت برای سلامت به نسبت کل هزینه سلامت

39.7 1390

درصد کل هزینه برای سلامت به هزینه کل پرداختی

58.5 1390

درصد کل هزینه پرداختی دولت برای سلامت به هزینه کل عمومی دولت

10.1 1390

درصد بودجه وزارت بهداشت به کل بودجه دولت

7.9 1388

 

 

  شاخصهای منابع فیزیکی و انسانی سلامت

 

تعداد پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

10.4 1391

تعداد دندانپزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

3.2 1391

تعداد دکتر داروساز به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

1.9 1391

تعداد پرستار و ماما به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

32.5 1391

تعداد تخت بیمارستان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

1.4 1391

واحدها و مراکز مراقبتهای اولیه سلامت

3.1 1391

 

 

 

شاخصهای پوشش خدمات مراقبتهای اولیه سلامت

 

درصد کلی جمعیت با دسترسی به خدمات سلامت

98 1391

درصد جمعیت شهری دارای دسترسی به خدمات سلامت محلی

100 1391

درصد جمعیت روستایی دارای دسترسی به خدمات سلامت محلی

95 1391

درصد تولد توسط پرسنل بهداشت آموزش دیده

95 1391

درصد پوشش مراقبتهای پیش از تولد

97 1391

 

 

 

  شاخصهای جمعی پوشش خدمات مراقبتهای اولیه سلامت

 

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن ب - ث - ژ (1391)

100

درصد یک ساله های ایمن شده با سه دوز واکسن خوراکی فلج در سال 1391

99

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن (دیفتری-سیاه سرفه-کزاز) در سال 1391

99

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن سرخک در سال 1391

98

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن هپاتیت ب در سال 1391

98

درصد زنان ایمن شده با دوزهای واکسن کزاز

25

 

 

   شاخصهای وضعیت سلامت

 

امید به زندگی (کل بر حسب سال)

72.1 1390

امید به زندگی در بین مردان بر حسب سال

72.1 1390

امید به زندگی در بین زنان بر حسب سال

74.6 1390

درصد نوزادان با وزن ولادت کم

7.7 1389

درصد کودکان کم وزن

4.8 1389

درصد مرگ و میر نوزادان

13.3i 1384

درصد مرگ و میر کودکان (در هر هزار تولد زنده)

10.8 1391

درصد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (در هر هزار تولد زنده)

17.6 1391

درصد مرگ و میر مادران (به ازای هر هزار زایمان زنده)

25 1384

 

 

   شاخصهای انتخاب شده سلامت

تعداد سالانه گزارش شده در 1391

   

وبا

53

مالاریا

3,239

فلج کودکان

0

سرخک

224

سل ریوی

11483

دیفتری

N/A

کزاز

N/A

کزاز کودکان

N/A

ایدز (تعداد دریافت کنندگان ART)

2,752

مننژیت

13

 

 

 

 

 

 

(1) - منبع : http://www.who.int/gho/countries/irn/country_profiles/en/

(2) - منبع :  applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1537.pdf

(3) - منبع :  www.worldbank.org/en/country/iran/overview

 

 
 

 

بازگشت