شاخصهای آماری سلامت در ایران  

بازگشت

معرفی سازمان در ایران

 
 

 

 

 

   شاخص های عمومی

 

مساحت (کیلومتر مربع)

1,648,000 1386

جمعیت کل

70,495,000 1386

درصد جمعیت شهری به کل جمعیت

68 1386

نرخ خام زادو ولد در هزار نفر

17.0 1386
نرخ خام مرگ و میر در هزار نفر 4.9 1386

درصد رشد جمعیت

1.6 1386

درصد جمعیت زیر 15 سال

25.1 1386

درصد جمعیت 65 سال و بالاتر

5.2 1386

نرخ وابستگی

50.2b 1386

نرخ باروری به ازای هر یک زن

1.9 1386

 

 

    شاخصهای اجتماعی اقتصادی

 

1385

82

درصد کل باسوادی در افراد بالای 15 سال

1385

87

درصد باسوادی در افراد مذکر بالای 15 سال

1385

77

درصد باسوادی در افراد مونث بالای 15 سال

 

94

نرخ ناخالص ثبت نام در مدارس ابتدایی - درصد کل

 

98

نرخ ناخالص ثبت نام پسران در مدارس ابتدایی - درصد کل

 

89

نرخ ناخالص ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی - درصد کل

1381

55

نرخ ناخالص کل ثبت نام در مدارس متوسطه - درصد کل

1381

58

نرخ ناخالص ثبت نام پسران در مدارس متوسطه - درصد کل

1381

2002

نرخ ناخالص ثبت نام دختران در مدارس متوسطه - درصد کل

1382

1928

تولید سرانه ناخالص ملی (بر حسب دلار امریکا)

 

 

  

 شاخصهای جمعی اجتماعی اقتصادی

 

درصد جمعیت با دسترسی مستمر به منابع بهبودیافته آب

89% 1384

درصد جمعیت با دسترسی پایدار به سیستم مطمئن فاضلاب

68% 1384

درصد بیکاری

12% 1384

درصد کلی رواج دخانیات در بزرگسالان

14% 1384

درصد رواج دخانیات در بزرگسالان مذکر

24% 1384

درصد رواج دخانیات در بزرگسالان مونث

4.3% 1384

 

 

  شاخصهای هزینه در بخش سلامت

 

تولید سرانه ناخالص داخلی (بر حسب دلار آمریکا)

2,734 1383

هزینه کل پرداختی در بخش سلامت

212 1383

هزینه کل پرداختی دولت برای سلامت

119 1383

درصد کل هزینه سلامت در تولید ناخالص داخلی

7.8 1383

درصد هزینه کردن دولت برای سلامت به نسبت کل هزینه سلامت

55.8 1383

درصد کل هزینه برای سلامت به هزینه کل پرداختی

41.9 1383

درصد کل هزینه پرداختی دولت برای سلامت به هزینه کل عمومی دولت

4.7 1383

درصد بودجه وزارت بهداشت به کل بودجه دولت

9.2 1383

 

 

  شاخصهای منابع فیزیکی و انسانی سلامت

 

تعداد پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

8.9 1384

تعداد دندانپزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

14.1 1384

تعداد دکتر داروساز به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

1.9 1384

تعداد پرستار و ماما به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

2.1 1384

تعداد تخت بیمارستان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

17.2 1384

واحدها و مراکز مراقبتهای اولیه سلامت

3.4 1384

 

 

 

شاخصهای پوشش خدمات مراقبتهای اولیه سلامت

 

درصد کلی جمعیت با دسترسی به خدمات سلامت

98 1385

درصد جمعیت شهری دارای دسترسی به خدمات سلامت محلی

100 1385

درصد جمعیت روستایی دارای دسترسی به خدمات سلامت محلی

95 1385

درصد رواج پیشگیری از بارداری

60 1384

درصد پوشش مراقبتهای پیش از تولد

94 1384

درصد تولد توسط پرسنل بهداشت آموزش دیده

97 1384

 

 

 

  شاخصهای جمعی پوشش خدمات مراقبتهای اولیه سلامت

 

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن ب - ث - ژ

99

درصد یک ساله های ایمن شده با سه دوز واکسن خوراکی فلج در سال 1384

99

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن (دیفتری-سیاه سرفه-کزاز) در سال 1384

98

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن سرخک در سال 1384

97

درصد یک ساله های ایمن شده با واکسن هپاتیت ب در سال 1384

97

درصد زنان ایمن شده با دوزهای واکسن کزاز

25

 

 

   شاخصهای وضعیت سلامت

 

امید به زندگی (کل بر حسب سال)

71.6 1382

امید به زندگی در بین مردان بر حسب سال

70.1 1382

امید به زندگی در بین زنان بر حسب سال

73.2 1382

درصد نوزادان با وزن ولادت کم

7.2 1384

درصد کودکان کم وزن

5.3 1384

درصد مرگ و میر نوزادان

13.3i 1384

درصد مرگ و میر کودکان (در هر هزار تولد زنده)

14.7 1384

درصد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (در هر هزار تولد زنده)

25.1 1385

درصد مرگ و میر مادران (به ازای هر هزار زایمان زنده)

25 1384

 

 

   شاخصهای انتخاب شده سلامت

تعداد سالانه گزارش شده در 1384

   

وبا

19

مالاریا

15,712

فلج کودکان

0

سرخک

133

سل ریوی

9535

دیفتری

32

کزاز

11

کزاز کودکان

3

ایدز

918

مننژیت

12

 

 

 

 

 
 

 

بازگشت