مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در ایران

زمینه فعالیت نام مرکز موقعیت شروع همکاری

مرکز مرجع تحقیقات هاری

انستیتو پاستور تهران

1354/10/11

تغذیه

مرکز تحقیقات و آموزش در زمینه تغذیه،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

1370/3/10

تحقیقات در زمینه سل

مرکز آموزش سل دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی

تهران

1372/6/1

شیمی بالینی و کنترل کیفیت

بخش بیو شیمی -  آزمایشگاههای ملی مرجع تهران

1373/7/25

توسعه آموزش

مرکز توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

1374/11/22

سلامت روان

انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

1376/8/12

سلامت دندان

بخش سلامت دندان جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تهران 1388/1/1

 بیماریهای قلب و عروق

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

1382/1/7

پژوهش آموزش و مدیریت استئوپروز و دیابت

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهران

1385/10/11

سلامت چشم و برنامه پیشگیری از نابینایی مرکز تحقیقات بینایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

1390/2/1

تحقيقات و آموزش غدد درون ريز و متابوليسم

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم،  
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

1382/6/5

سرطانهای گوارشی

مرکز تحقیقات در زمینه  سرطانهای گوارشی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهران

1385/10/11

کنترل دخانیات

مرکز کنترل دخانیات،
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی
تهران

1386/9/10

تعلیم و آموزش کنترل شنوایی

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،
دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

1390/2/10

مدیریت سلامت

مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز

1391/12/5

کنترل HIV و مراقبت

مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت HIV/AIDS، دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان

1392/2/20

 آموزش و پژوهش طب انتقال خون

سازمان انتقال خون ایران

تهران

1392/6/11

پرستاری و مامایی 

مرکز تحقيقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

1392/11/20

اعتیاد و سلامت روان

مرکز ملی مطالعات اعتیاد - دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

1394/12/12