شاخصهای آماری سلامت در ایران

   
 

شاخص های جمعیتی و عوامل اقتصادی، اجتماعی

کل

سال

جمعیت

78'773'000

1394

درصد شهرنشینی

73%

1394

رشد جمعیت

1.3%

1390

امید به زندگی در بدو تولد

75.5

1394

نرخ سواد بزرگسالان (15 تا 24 ساله)

96

1390

نسبت ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی

99

1394

میزان باروری کلی

1.9

1392

باروری نوجوانان (15-19 سال) در 1000 دختر

37.7

1394

 

عوامل تعیین کننده سلامت و عوامل خطر

%

سال

بیولوژیکی

 

 

-         نوزادان کم وزن

7.0

1393

-         تغذیه انحصاری با شیر مادر برای کودکان شش ماهه

23

1393

-         گلوکز خون بالا (برای افراد 18 سال به بالا)

12.2

1393

-         فشار خون بالا (برای افراد 18 سال به بالا)

20.4

1393

تغذیه

 

 

-         کوتاه قدی کودکان کمتر از 5 سال

6.8

1392

-         کم وزنی کودکان کمتر از 5 سال

3

1392

-         اضافه وزن کودکان کمتر از 5 سال

11.8

1392

-         چاقی کودکان کمتر از 5 سال

15.0

1392

-         اضافه وزن بزرگسالان (18 سال به بالا)

62.3

1393

-         چاقی بزرگسالان (18 سال به بالا)

26.1

1393

عوامل رفتاری

 

 

-         فعالیت فیزیکی ناکافی (بالای 18 سال)

33.5

1389

-         استفاده از توتون و تنباکو (13-15 سال)

5.9

1391

-         استفاده از توتون و تنباکو (بالای 15 سال)

11.7

1393

عوامل محیطی

 

 

-         دسترسی به آب آشامیدنی سالم

96

1394

-         دسترسی به تسهیلات فاضلاب بهسازی شده

90

1394

 

وضعیت سلامت (مرگ و میر)

 

سال

میزان مرگ و میر در هزار تولد زنده، برآوردهای UN-IGME در 2015

 

 

-         نوزادان (زیر یک ماه)

10

1394

-         شیرخواران (کمتر از یک سال)

13

1394

-         کمتر از پنج سال

16

1394

میزان مرگ و میر در صدهزار تولد زنده، برآوردهای UN-IGME

 

 

-         نسبت مرگ و میر مادران

25

1394

میزان های استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علل اصلی در صدهزار نفر جمعیت

 

 

-         بیماری های واگیر

56

1394

-         بیماری های غیر واگیر

569

1391

-         حوادث

75

1391

مرگ و میر بین سنین 30 تا 70 سالگی بر اثر بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های تنفسی مزمن

17

1391

میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی (در صدهزار نفر جمعیت)

 

 

-         گزارش شده

21.1

1393

-         برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال 2010

32.1

1392

 

وضعیت سلامتی (بیماری) 2015

 در صدهزار نفرجمعیت

سال

-         سرطان (بروز g)

127.7

1391

-         سل (موارد گزارش شده) در صدهزار نفر جمعیت

13

1393

-         اچ آی وی (تعداد برآورد شده از عفونت های جدید)

7100

1393

-         اچ آی وی (تعداد موارد جدید گزارش)

1688

1393

-         تعداد کل موارد گزارش شده

797

1393

-         سرخک (میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت)

8.2

1393

 

اقتصاد سلامت

 

سال

سرانه هزینه کل سلامت بر حسب نرخ تبادل دلار

351

 

هزینه پرداخت شده از جیب به عنوان درصدی از هزینه های کل سلامت

47.8%

1393

هزینه های عمومی دولت برای سلامت، به عنوان درصدی از کل هزینه های عمومی دولت

17.5%

1393

جمعیت با هزینه های سلامت کمرشکن

2.4%

1393

جمعیتی که به علت هزینه های پرداخت شده از جیب، زیر خط فقر رفته اند

0.8%

1393

 

نیروی انسانی سلامت

 در ده هزار نفر جمعیت

سال

سرانه نیروی انسانی

 

 

-         پزشکان

15.1

1393

-         پرستاری و مامایی

15.7

1393

-         دندانپزشک

3.6

1393

-         داروسازان

2.3

1393

سرانه نیروی انسانی در صدهزار نفر جمعیت حوزه سلامت که اخیراً از موسسات آموزشی فارغ التحصیل شده اند و دارای شماره نظام پزشکی هستند

 

 

-         پزشکان

4.6

1394

-         پرستاری و مامایی

16.3

1394

-         دندانپزشک

1.4

1394

-         داروسازان

1.1

1394

 
ارائه خدمات  

سال

فراهم بودن داروهای اساسی منتخب در واحدهای بهداشتی درمانی

 

 

-         دولتی

96.7%

1392

-         خصوصی

96.7%

1392

تعداد دستگاهها و تجهیزات پزشکی منتخب در صدهزار نفر جمعیت در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی

 

 

-         سی تی اسکن

 

 

-         پرتو درمانی

0.9

 

-         ام آر آی

 

 

-         ماموگرافی 2010

 

 

-         آنژیوگرافی

 

 

-         سنگ شکن ها

 

 

تعداد تسهیلات مراقبت اولیه بهداشتی (میزان در ده هزار نفر)

2.8

1394

تعداد تخت بستری (بیمارستان)

15

1394

 

پوشش مداخلات منتخب

%

سال

نیاز به پیشگیری از بارداری رضایت بخش (برآورد بخش جمعیت سازمان ملل متحد) در 2015

91.1

1394

پوشش خدمات قبل از تولد (بیش از 1 بار مراقبت)

89.0

1389

پوشش خدمات قبل از تولد (بیش از 4 بار مراقبت)

88.6

1389

زایمان توسط شخص دوره دیده

94.0

1389

پوشش واکسیناسیون DTP3 در کودکان زیر یک سال

98.0

1392

پوشش ایمن سازی سرخک

99.0

1392

پوشش خدمات برای اختلالات شدید روانی

99.2

1391

میزان درمان موفق موارد جدید سل تایید شده به روش باکتریولوژی

87.0

1393

موارد مشکوک موارد مالاریا که آزمایش تشخیصی داشته اند

100

1394

افرادی که در مناطق مالاریا خیز  که در شب گذشته داخل پشه بند خوابیده اند

56.5

1393

درصد کودکان و بزرگسالانی که درمان آنتی رترو وایرال (ARV) دریافت نموده از کل کودکان و بزرگسالانی که با HIV زندگی می‌کنند (برآورد 2015)

9.0

1394

(معتادان تزریقی) که آزمایش HIV در 12 ماه گذشته دریافت نموده و از نتایج آن مطلع هستند

 27.6

 1392

 

(1) - منبع : http://www.who.int/gho/countries/irn/country_profiles/en/

(2) - منبع :  http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_19169.pdf?ua=1&ua=1

(3) - منبع :  www.worldbank.org/en/country/iran/overview