معرفی سازمان جهانی بهداشت

 

 

 


    ساختمان ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو-سوئیس

 

تاریخچه

سازمان جهانی بهداشت يکی از آژانسهای فنی - تخصصی -مربوط به سازمان ملل است که در سال 1948 با هدف همکاری برای تقويت سلامت همه مردم جهان تشکيل يافت. شش استراتژی مهم سازمان که در سند استراتژی همکاری کشوری در ايران تشريح شده است شامل:

 •  تقويت سلامت به عنوان کانون توسعه مستمر اقتصادی و انسانی،

 • افزايش توانهای مديريتی براي اصلاح سيستم بهداشتی،

 • به کار بردن راهکارهای مديريت ريسک براي برخورد موثر با بيماريها و شرايط مرتبط با رفتارها،

 • مورد خطاب قرار گرفتن دستور کار ناتمام و ضروری بيماريهای قابل انتقال

 • تقويت يک فرهنگ پژوهشی و توسعه فن آوری،

 • تقويت مکانيزمهای سازمانی برای عمليات بشردوستانه و اضطراری در راستای سلامت.

در بيانيه ماموريت سازمان جهانی بهداشت آمده است: "هدف سازمان جهانی بهداشت دستيابی همه آحاد مردم به بالاترين سطح ممکن سلامت می باشد. سلامت، همانگونه که در نظامنامه سازمان تعريف شده است، يک وضعيت کامل فيزيکی، روانی و اجتماعی رفاه است و تنها به معنی نبود بيماری يا ناتوانی نيست. در حمايت از هدف کلی، اين سازمان طيف گسترده ای از وظايف را بعهده گرفته که شامل موارد زير می باشد:

 

 • فعالیت به عنوان مسئول هدايت کننده و هماهنگ کننده در موضوع سلامت بين المللی،

 • تقويت همکاريهای فنی،

 •  کمک به دولتها، (در صورت درخواست کشورها)، در راستای تقويت خدمات بهداشتی،

 •  سازماندهی همکاريهای فنی مناسب و نيز در مواقع اضطراری و بحرانها، کمکهاي لازم، بر اساس درخواست يا پذيرش دولتها،

 • راه اندازی و پيشبرد فعاليتها در راستای کنترل همه گيری ها و بيماريهای اندميک و غيره،

 •  ترويج استانداردهای توسعه يافته آموزشی و تربيتی در تخصصهای مربوط به سلامت، بهداشت، دارويی و ساير زمينه های مرتبط.

گستره جهانی سازمان

سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای یکصد و نود و دو کشور عضو است که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند. بيش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپيدميولوژيستها، مديران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و ديگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوري، شش دفتر منطقه اي و ستاد مرکزي آن در شهر ژنو سوئيس به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند. تقسیم بندی دفاتر در شش منطقه به شکل زیر است:

 • دفتر منطقه ای آفریقایی AFRO

 • دفتر منطقه ای برای کشورهای آمریکایی AMRO (یا PAHO)

 • دفتر منطقه ای برای کشورهای مدیترانه شرقی EMRO

 • دفتر منطقه ای کشورهای اروپایی EURO

 • دفتر منطقه ای کشورهای آسیای جنوب شرقی SEARO

 • دفتر منطقه ای کشورهای پاسیفیک غربی (غرب اقیانوس کبیر) WPRO

 

 
     نقشه بزرگ منطقه های سازمان جهانی بهداشت را ببینید

 

 

 

هر دفتر منطقه ای ارتباط کشورهای عضو و دقاتر کشوری با یکدیگر و نیز با دفتر مرکزی در ژنو را فراهم کرده و معمولا اغلب کارگاهها و دوره های آموزشی برای کشورهای منطقه در این دفاتر برگزار میشود.

 

منطقه مدیترانه شرقی: تمامی کشورهای عضو این منطقه دارای اکثریت مسلمان بوده و سنن و فرهنگهای نسبتا مشابهی دارند. گستره جغرافیای این منطقه ازشرق تا پاکستان و افغانستان، و از غرب تا مراکش و تونس ادامه دارد. تعداد بیست و سه کشور تحت پوشش دفتر منطقه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean Regional Office  ( یا EMRO ) قرار دارند. محل استقرار این دفتر منطقه ای در شهر قاهره (مصر) قرار دارد. تصویر ذیل کشورهای منطقه ای EMRO را نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

 

فعالیت های اصلی در جمهوري اسلامي ایران

دستورالعمل‌های راهبردی از طريق فعاليت‌های زير در ايران تحقق می‌يابند:

 • تبادل اطلاعات و دانش، فراهم كردن گزینه‌های عام در استانداردها، سیاست ها و ترویج سلامت؛

 • پشتیبانی درازمدت اجرای برنامه های سلامت و توسعه؛

 • تسریع پذیرش و بومی سازی راهبردهای فنی؛

 • حمایت از تحقیق و توسعه و پایش عملکرد بخش سلامت؛

دغدغه‌های سیاست‌های سلامت در ایران عبارتند از:

 • بهبود تأمین منابع مالی نظام سلامت و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای؛

 • بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی؛

 • تقویت نظام اطلاعات سلامت؛

 • شناسایی نقش بخش خصوصی برای ارتقای ارائه خدمات تندرستی در سطوح اول، دوم و سوم خدمات بر طبق هزینه‌های واقعی.

more