برنامه های همکاری مشترک دوسالانه

 1391 - 1392

 

مراکز همکار با WHO در ایران

بازگشت به صفحه اصلی

 
     
     
 

مراقبت و نظارت بر بیماریها

01
   بیماری های غیر واگیر و ترویج سلامت 02
   کودکان، کهولت، و زنان 03
 

آمادگی در قبال شرایط اضطراری و عملیات بشردوستانه

04
   مولفه های اجتماعی سلامت 05
 

سلامت محیط زیست

06
 

 تغذیه و ایمنی غذایی

07
   سامانه های سلامت 08
     
     
     
 

 

WHO Collaborating Centres

 

بازگشت به صفحه اصلی