دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی در ایران
   
  مراکـز همـکار سازمان جهانی بهداشت در ایـران
   
 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اهواز

 

مرکز پزشکی دانشگاه علی ابن ابیطالب - دانشگاه آزاد اسلامی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

 

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان
 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جهرم
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی رفسنجان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهد

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرکرد
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

 

دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یاسوج

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان
   

 

 

  مراکـز همـکار سازمان جهانی بهداشت در ایـران