پیوند به آژانسهای سازمان ملل و دیگر سازمانها در ایران 

تارنمای رسمی این دفتر در وبسایت سازمان جهانی بهداشت (به انگلیسی)

 

عنوان

نام سازمان یا موسسه

UN

 سایت رسمی سازمان ملل

UN in Iran

وب سايت آژانسهای سازمان ملل در ايران

RC

نماینده مقيم سازمان ملل در جمهوری اسلامي ايران

FAO

سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل

UNAIDS

برنامه همکاری سازمان ملل برای HIV/AIDS

UNAMA

برنامه همکاری سازمان ملل در افغانستان

UNDP

برنامه توسعه سازمان ملل (در ايران)

UNDSS

دپارتمان ايمني و امنِت سازمان ملل متحد

UNESCO

سازمان علمی اجتماعي و فرهنگی ملل متحد

UNFPA

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (در ايران)

UNHCR

کميساريای سازمان ملل متحد برای پناهندگان

UNIC

مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

UNICEF

صنوق کودکان ملل متحد (در ايران)

UNIDO

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

UNOCHA

دفتر سازمان ملل متحد برای بحرانها و عمليات بشردوستانه

UNODC

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد

IOM

سازمان بین المللی برای مهاجرت

WFP

برنامه جهانی غذا

WORLD BANK

بانک جهانی

MOH&ME

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (جمهوری اسلامي ايران)

   
 

(UN job opportunities in Iran) موقعیت های شغلی سازمان ملل در ایران

 

                                                                      
 

بازگشت به صفحه اصلی