برنامه های همکاری مشترک دوسالانه

 1391 - 1392

 

مراکز همکار با WHO در ایران

بازگشت به صفحه اصلی

 
     
     
 

مراقبت و نظارت بر بیماریها

01
  بیماریهای غیر واگیر و ترویج سلامت 02
  کودکان، کهولت، و زنان 03
 

آمادگی در قبال شرایط اضطراری و عملیات بشردوستانه

04
  مولفه های اجتماعی سلامت، برابری و جنسیت 05
 

سلامت محیط زیست

06
 

تغذیه و ایمنی غذایی

07
  سامانه های سلامت 08
     
     
     
 

 

WHO Collaborating Centres

 

بازگشت به صفحه اصلی