دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در ایران

مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت در ایران

بازگشت به صفحه اصلی

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  جندی شاپور اهواز
دانشکده علوم پزشکی علی ابن ابی طالب؛ دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد

دانشگاه ازاد اسلامی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد علوم پزشکی و خدمات درمانی تنکابن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  آذربایجان غربی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان

 

بازگشت به صفحه اصلی 

مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت در ایران